STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND 28/10/2016 QĐ Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Giang
2
Quyết định 12/2016/QĐ-UBND 28/10/2016 QĐ Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh thành phố Bắc Giang
3
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND 13/09/2016 Ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch, kiên trúc đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Giang
4
Quyết định 9/2016/QĐ-UBND 01/09/2016 Ban hành Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Giang
5
8/2016/QĐ-UBND 13/06/2016 Ban hành quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Giang
6
6/2016/QĐ-UBND 31/05/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài Nguyên Môi trường thành phố Bắc Giang
7
7/2016/QĐ-UBND 31/05/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố Bắc Giang
8
2/2016/QĐ-UBND 29/03/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Bắc Giang
9
3/2016/QĐ-UBND 29/03/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang
10
4/2016/QĐ-UBND 29/03/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến nông thành phố Bắc Giang
Danh sách có 10/22 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (650)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận