STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Quyết đinh số 06/2017/QĐ-UBND 22/05/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 5/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiếp nhận giáo viên, luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 3/6/2009
2
Quyết đinh số 05/2017/QĐ-UBND 10/05/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiếp nhận giáo viên, luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 03/6/2009
3
Quyết đinh số 01/2017/QĐ-UBND 15/03/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo QĐ số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012
4
Quyết đinh số 02/2017/QĐ-UBND 15/03/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế, thành phố Bắc Giang
5
Quyết đinh số 03/2017/QĐ-UBND 15/03/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch, thành phố Bắc Giang
6
Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND 15/03/2017 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế, thành phố Bắc Giang
7
Quyết định 11/2016/QĐ-UBND 28/10/2016 QĐ Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Bắc Giang
8
Quyết định 12/2016/QĐ-UBND 28/10/2016 QĐ Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh thành phố Bắc Giang
9
Quyết định 10/2016/QĐ-UBND 13/09/2016 Ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch, kiên trúc đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Giang
10
Quyết định 9/2016/QĐ-UBND 01/09/2016 Ban hành Quy định về công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Giang
Danh sách có 10/28 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (651)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận