STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
9/2018/QĐ-UBND 26/07/2018 Quyết định về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND TP Bắc Giang ban hành
2
Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND 08/06/2018 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Bắc Giang ban hành
3
Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND 01/06/2018 Quyết định sửa đổi bổ sung QĐ 05/2013/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND thành phố ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Bắc Giang
4
Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND 18/05/2018 Quyết định sửa đổi QĐ số 14/2016/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND TP ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra TP
5
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND 18/04/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND TP ban hành Quy định tiếp nhận giáo viên; luân chuyển CBQL và điều động GV ở các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP
6
Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND 06/04/2018 Quyết định ban hành quy định khen thưởng khuyến khích thành tích đạt được trong lĩnh vực thể thao, GĐ-ĐT, KH-KT, VH-VN, VH-NT và báo chí trên địa bàn TP
7
Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 06/04/2018 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp TP bắc Giang
8
Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND 01/02/2018 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND Thành phố Bắc Giang ban hành
9
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND 22/01/2018 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng HĐND-UBND TP Bắc Giang
10
Quyết đinh số 06/2017/QĐ-UBND 22/05/2017 QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 5/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiếp nhận giáo viên, luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 3/6/2009
Danh sách có 10/37 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (651)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận