TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.
Lĩnh vực
Mức độ
Trình tự thực hiện

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện thông qua “Bộ phận nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện phát hiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

b) Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ chuyển Phòng tài nguyên và môi trường trình UBND cấp huyện thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện bổ sung hồ sơ chuyển về Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh để trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

c) Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến “Bộ phận nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện để trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cách thức thực hiện Người sử dụng đất nộp hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại cấp huyện thông qua “Bộ phận nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

2. Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết - Thời hạn thực hiện không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Đối với các xã miền núi thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. - Giấy chứng nhận.
Lệ phí Lệ phí địa chính: Mức thu theo quy định tại Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh mục biểu mẫu
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014.


Các thủ tục hành chính khác
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận