FE_View_Detail

Thông báo Giờ làm việc mùa Đông(03/10/2017)

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Thông báo số 318/TB-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về giờ làm việc mùa Đông;

Thực hiện Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về quy định giờ làm việc mùa Đông. Chủ tịch UBND thành phố thông báo giờ làm việc mùa Hè (kể từ ngày 16/10/2017 đến 15/4/2018) của các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã như sau:

Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 0 phút.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Chủ tịch UBND thành phố thông báo để các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND các phường, xã và nhân dân biết,  tổ chức thự hiện và liên hệ công tác ./.

BBT

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận