FE_View_Detail

Thông báo kết quả xét chọn hợp đồng giáo viên Mầm non thành phố Bắc Giang năm 2017(05/09/2017)

Căn cứ Hướng dẫn số 190/HD-SNV ngày 09/8/2017 của Sở Nội vụ tỉnh về hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Hội đồng xét chọn thông báo kết quả xét chọn và danh sách dự kiến người được chọn hợp đồng giáo viên mầm non thành phố năm 2017 và được niêm yết tại trụ sở làm việc UBND thành phố (số 41, đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang) và trang thông tin điện  tử thành phố.

Hội đồng xét chọn nhận đơn phúc khảo kết quả của thí sinh đăng ký trong thời gian 10 ngày (từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 11/9/2017), tại phòng Nội vụ thành phố (số 41, đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang)./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND TP (để b/c);

- Thành viên HĐ xét chọn;

- UBND các phường, xã (niêm yết công khai);

- Đài phát thanh TP, Website TP (đưa tin);

- Phòng Nội vụ thành phố;

- Lưu: HĐTT.

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN

CHỦ TỊCH

                                      (Đã ký)

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Nguyễn Tiến Dũng

BBT

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận