FE_View_Detail

Thành phố tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn(23/05/2018)

Thực hiện Công văn số 481/SVHTTDL-QLDSVH Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:  

Ảnh minh họa

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

 - Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu  bổ phục hồi di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn. Kiên quyết đình chỉ thi công và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định đối với các công trình đang thi công mà vi phạm.Tham mưu văn bản yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra các vi phạm trong hoạt động bảo quản, tu bổ di tích.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố, của tỉnh hướng dẫn UBND, Ban quản lý di tích phường, xã, chủ đầu tư thực hiện đúng các quy trình, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hoá (bất kể dự án được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư nào).

- Định kỳ, tổng hợp báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

2. Ban quản lý di tích thành phố

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng của các di tích trên địa bàn để có kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích hàng năm. Kịp thời hướng dẫn Ban lý di tích các phường, xã tháo gỡ khó khăn về mặt chuyên môn trong công tác bảo tồn phát huy di tích.

3. UBND, Ban Quản lý di tích các phường, xã

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban quản lý di tích cơ sở. Chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý nhà nước, tổ chức triển khai thực hiện các dự án tu bổ di tích theo đúng quy định của Luật Di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để nhân dân được biết, tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cộng đồng.

- Ban quản lý di tích xây dựng Quy chế thu, chi kinh phí từ nguồn công đức và xã hội hóa đối với di tích; đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng kinh phí đúng mục đích theo quy định, gửi Quy chế về Phòng Văn hoá và Thông tin, trước ngày 05/6/2018 để tổng hợp, quản lý.

- Tổ chức rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các di tích, bảo đảm các di tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, đặc biệt là các di tích đã được nhà nước xếp hạng. Đối với các di tích bị lấn chiếm đất hoặc các hình thức xâm hại khác, phải kịp thời có biện pháp giải tỏa, thu hồi, làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định

 Nội dung chi tiết Công văn số 1182/UBND-VHTT tại đây

BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận