FE_View_Detail

Thông báo giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND phường xã(09/03/2018)
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận