FE_View_Detail

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 184 lô thuộc khu số 1,2 Khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang(03/01/2018)

UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

–––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Số: 01/TCKH

TP. Bắc Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2018

V/v Thông báo lựa chọn

tổ chức đấu giá tài sản

Kính gửi:

- Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh;

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất ở (184 lô) thuộc khu số 1,2 Khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang;

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND thành phố về việc đấu giá QSD đất ở, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang đề nghị Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND thành phố đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, UBND thành phố nội dung thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 184 lô thuộc khu số 1,2 Khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

(Nội dung thông báo theo biểu đính kèm)

Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND thành phố quan tâm xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (để B/c);

- Lưu: TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Doanh

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

–––––––––––––––

1. Tài sản đấu giá

- Quyền sử dụng 184 lô đất ở thuộc khu số 1,2 Khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

- Tổng giá khởi điểm: 342.171.270.000 đồng.

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Công văn đề nghị tổ chức đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức;

- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: trong giờ hành chính (từ ngày 03/01/2018 đến hết ngày 05/01/2018) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang (địa chỉ: số 41 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang).

5. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: 08/01/2018. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang, (ĐT: 0240.3823.484) vào giờ hành chính để được giải đáp./.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ BẮC GIANG

UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

–––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Số: 514/TB-TCKH

TP. Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 145 lô đất ở thuộc khu số 1,2

Khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang

–––––––––––––––

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất ở thuộc khu số 1,2 Khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang;

Ngày 29/11/2017 Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đề nghị Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh và Văn phòng HĐND - UBND thành phố đăng tải nội dung thông báo đấu giá QSD đất ở đối với 145 lô thuộc khu số 1,2 Khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

Ngày 03/12/2017 (hết thời hạn nhận hồ sơ theo thông báo) có 01 đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ đăng ký đảm bảo theo quy định. Căn cứ hồ sơ năng lực và phương án đấu giá đấu giá gửi kèm, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thông báo đơn vị, tổ chức được lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở 145 lô thuộc khu số 1,2 Khu đô thị phía Nam, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang:

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ: Trụ sở liên đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành, tỉnh Bắc Giang (Lô T2, đường Quách Nhẫn, thành phố Bắc Giang).

Để thực hiện các bước tiếp theo đề nghị Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang chậm nhất 16h00 ngày 04/12/2017 thực hiện ký kết hợp đồng với phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. Quá thời hạn trên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang không thực hiện ký kết hợp đồng, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thực hiện theo quy định hiện hành.

Vậy, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố thông báo để các đơn vị, tổ chức biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT UBND thành phố (để b/c);

- Lưu: HSĐG, TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Doanh

BBT

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận