FE_View_Detail

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở 127 lô thuộc phường Đa Mai và xã Song Khê, thành phố Bắc Giang(15/12/2017)

UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG

PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

–––––––––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Số: 542/TCKH

TP. Bắc Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2017

V/v Thông báo lựa chọn

tổ chức đấu giá tài sản

Kính gửi:

- Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh;

- Văn phòng HĐND - UBND thành phố.

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 17/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá QSD đất ở 127 lô thuộc phường Đa Mai và xã Song Khê, thành phố Bắc Giang;

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND thành phố về việc đấu giá QSD đất ở, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang đề nghị Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND thành phố đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, UBND thành phố nội dung thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 127 lô thuộc phường Đa Mai và xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.

(Nội dung thông báo theo biểu đính kèm)

Phòng Tài chính - Kế hoạch đề nghị Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh, Văn phòng HĐND - UBND thành phố quan tâm xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (để B/c);

- Lưu: TCKH.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Doanh

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

–––––––––––––––

1. Tài sản đấu giá

- Quyền sử dụng 127 lô đất ở thuộc phường Đa Mai và xã Song Khê, thành phố Bắc Giang.

- Tổng giá khởi điểm: 54.948.600.000 đồng.

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Công văn đề nghị tổ chức đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức;

- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: trong giờ hành chính (từ ngày 18/12/2017 đến hết ngày 20/12/2017) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang (địa chỉ: số 41 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang).

5. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: 21/12/2017. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang, (ĐT: 0240.3823.484) vào giờ hành chính để được giải đáp./.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ BẮC GIANG

BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận